Důslednou digitalizací k urychlení stavebních řízení

Praha - K urychlení a zjednodušení stavebního řízení je v mnoha ohledech zapotřebí změn zákonů. Pokud by však úřady důsledně využívaly nástrojů a možností, které mají k dispozici, mohly by ke zjednodušení a zrychlení prostřednictvím digitalizace přikročit už dnes.

Vláda ČR si jako jeden ze svých cílů vytýčila vyřešit problém délky stavebního řízení, které je v ČR jedno z vůbec nejdelších na světě. Ministerstvo pro místní rozvoj proto připravilo návrh nového stavebního zákona, který má délku stavebního řízení výrazně zkrátit a proces stavebního řízení zjednodušit. Návrh zákona se zaměřuje především na zřízení jednoho centrálního stavebního úřadu a zavedení jednoho razítka, respektive rozhodnutí. To je sice do značné míry chvályhodné, ale poněkud zůstala stranou digitalizace procesu, která by zrychlení výrazně napomohla a jíž si ostatně vláda zařadila i mezi své priority.

 

Portál stavebníka

Digitální cesta ke zjednodušení a zrychlení by přitom měla začínat už na samém začátku procesu, tedy zahájením stavebního řízení prostřednictvím elektronického podání ze strany občana a možností následné informovanosti a možnosti komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu. To by měl umožnit tzv. Portál stavebníka, v mnohém podobný Portálu občana, který už dnes funguje, a se kterým by mohl být propojený tak, aby postačilo jediné přihlášení, jediná identifikace uživatele. Jednotný design a uživatelské prostředí by navíc usnadnilo rychlou orientaci občana.

Portál stavebníka bude mít jak část veřejnou, přinášející obecné informace, metodiky a právní předpisy, tak část personalizovanou, která zajistí, aby k důvěrným informacím měly přístup jen oprávněné osoby, a nabídne také přístup k personalizovaným službám typu interaktivního vyplnění formulářů patřičnými údaji, hlídání lhůty konkrétního řízení a zasílání upozornění na změny v procesu řízení.

Portál stavebníka na své zrození teprve čeká, ale základní řešení by bylo možné převzít z Portálu občana a využít i stávající mechanismy autentizace, tedy přihlášení prostřednictvím elektronického občanského průkazu (eOP), nebo prostřednictvím datové schránky.

 

Další díly digitální skládačky

Elektronické podání veškerých potřebných dokumentů by nezjednodušilo život jen občanovi, ale i úřadu, kterému by odpadla potřeba zajištění digitalizace, což představuje úsporu času i nákladů a možnost prakticky okamžité distribuce na všechny dotčené orgány stavebního řízení.

Dalším stavebním kamenem procesu digitalizace, dlužno dodat, že tím nejdůležitějším, tedy základním, je software stavebních úřadů. Ten však již existuje a i když možná není zcela dokonalý, není třeba nic vymýšlet znovu, možná jenom trochu přizpůsobit novým výzvám a potřebám, které s sebou komplexní digitalizace přináší.

No a neméně důležitým prvkem systému musí být pochopitelně také jednotná datová úložiště, sdílená nejen v rámci státní správy, ale v omezené míře i ze strany soukromého sektoru. Ke konkrétním informacím by tedy prostřednictvím Portálu stavebníka měli mít vlastníci budovy a pozemku nebo jím pověření projektanti. Tato úložiště však zatím neexistují a bude je zapotřebí je vybudovat.

 

Pomohla by hromadná datová zpráva

V současné době lze poštovní datovou zprávu (PDZ) využít pouze pro odeslání jednomu subjektu. DS tak nelze efektivně využívat pro zasílání těchto zpráv na více adres současně. A to ani v případě, kdy jeden ze subjektů je orgán veřejné moci.

S připravovaným elektronickým stavebním řízením lze však očekávat poptávku po službě odeslání jedné poštovní datové zprávy více subjektům najednou. V rámci stavebního řízení dochází pravidelně ke komunikaci s více subjekty. Rozšíření služeb DS o „Poštovní datovou zprávu pro stavební řízení“ by tak značně přispělo k urychlení procesů nejenom při stavebních řízeních, ale i v další nejenom soukromoprávní komunikaci subjektů.

 


Musíme čekat?

V současné době úřady, resp. stavební odbory úřadů přijímají podklady ke stavebnímu řízení v listinné podobě. Stavebník přinese hromadu potřebných dokumentů, které pracovník stavebního odboru převezme, zaregistruje a založí. S ostatními subjekty, účastníky stavebního řízení, pak i následně komunikují s použitím listinných dokumentů.

Nepředpokládám, že by u těchto procesů byla masivně využívána autorizovaná konverze z moci úřední, tedy služby systému Czech POINT. Pokud by však už na vstupu listinných dokumentů obsažených v žádosti o zahájení stavebního řízení byla použita konverze z moci úřední, převedl by stavební odbor všechny listiny do elektronické formy s právním účinkem a následné procesy stavebního řízení by již mohly probíhat elektronicky. Že se tak dosud neděje, svědčí o nízké informovanosti úřadů o možnostech, které nabízí systém Czech POINT na svém rozhraní CzechPOINT@office pro všechny orgány veřejné moci, tedy i pro odbory stavebních úřadů, zdarma.

První fázi elektronizace stavebního řízení tedy mohou provést všechny odbory stavebních úřadů prakticky hned a s minimálními náklady. Služba konverze je zdarma, úřad jen potřebuje vybavit pracovníky stavebních odborů certifikáty, aby byli schopni přihlásit se do systému Czech POINT a podepsat provedenou konverzi svým elektronickým podpisem. Předpokládám, že tiskárnu se skenerem na odboru již mají, a stejně tak zkušenosti s využíváním agend systému Czech POINT. Každý úřad má svého lokálního administrátora, který ví, jak má při zavedení nové agendy postupovat.

 

Omezení v zasílání datových zpráv

Pokud by úřady hned na vstupu dokumenty konvertovaly do elektronické podoby (s platností originálu), jakákoliv další komunikace už mohla probíhat pouze elektronicky. Co ostatně plyne i ze zákona. Všem účastníkům stavebního řízení, kteří jsou držiteli aktivní datové schránky, musí být dokumenty doručovány prostřednictvím systému datových schránek. Zde ovšem narazí na problém. Aktuální stav datových schránek totiž neumožňuje zaslání tzv. kombinované datové zprávy. Takové datové zprávy, jejímž adresátem by byly jak orgány veřejné moci, tak právnické nebo fyzické osoby. Pokud tedy už úřad komunikuje prostřednictvím datové schránky (DS), musí při rozesílání vypravit jednu datovou zprávu pro účastníky řízení, kteří mají DS typu orgánu veřejné moci (OVM) a druhou pro účastníky řízení s DS typu právnická osoba (PO), podnikající fyzická osoba (PFO) nebo fyzická osoba (FO).

Ještě hůře jsou na tom účastníci stavebního řízení typu PO, PFO a FO. Ti sice mohou odeslat v jedné datové zprávě svůj podnět/souhlas/zamítnutí k probíhajícímu stavebnímu řízení více úřadům, ale jakmile potřebují oslovit více účastníků typu PO, PFO nebo FO, musí každému zaslat datovou zprávu zvlášť.

Zde by bylo nanejvýš prozíravé ze strany MV ČR jako správce systému dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, aby upravilo systém datových schránek, kdy by bylo možné zasílat tzv. hromadné datové zprávy bez ohledu na typ datové schránky adresáta. Tedy jednou datovou zprávou obeslat úřad, dodavatele energie, vody, telefonního operátora nebo třeba občana vlastnícího sousední pozemek. Výrazně by se tak zjednodušil celý proces stavebního řízení. Přitom na straně DS se nejspíš nebude jednat o nějaký dramatický zásah do systému. Vždyť odeslat jednu datovou zprávu více adresátům, jde už i dnes. Bohužel však jenom pokud jsou adresáty orgány veřejné moci.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že proces stavebního řízení by bylo možné urychlit a zjednodušit už dnes, pouhým zavedením důsledného využívání služeb autorizované konverze z moci úřední a realizace menšího změnového požadavku na straně informačního systému datových schránek.

 

Ing. Martin Řehořek
jednatel NEWPS.CZ

 

 

Další články

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA IT: I technologický lídr občas přehlédne maskovaný malware
Více
ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA IT: Mobily kazí spánek. Nová funkce Androidu to chce změnit
Více

Zpět na výpis novinek