Analýza

Obvykle představuje první fázi libovolného projektu u zákazníka. Cílem je získání maximálního rozsahu informací, relevantních pro provedení konkrétního projektu. Realizuje se formou dotazníků, studiem dostupných dokumentů a směrnic, dotazováním formou schůzek s klíčovými pracovníky zákazníka. Výstupem je obvykle dokument sumarizující výsledky analýzy ve strukturované podobě tak, aby na základě tohoto výstupu bylo možné navrhnout řešení.

Projektové řízení

Zabývá se rozdělením projektu na jednotlivé fáze, jejich naplánováním, alokací zdrojů, hlídáním nákladů, kontrolou projektových výstupů, komunikací se zákazníkem, řízením subdodavatelů a podobně. Na projektové řízení je možné získat certifikaci jako např. PMI, nebo PRINCE2, která prokazuje kvalifikaci projektových manažerů a jejich způsobilost vykonávat projektové řízení v průběhu implementace projektů. Máme dlouholeté zkušenosti s projektovým řízením rozsáhlých informačních systémů včetně řady certifikovaných projektových manažerů.

Monitoring a Service desk

Monitoring umožňuje u zákazníků permanentně sledovat a vyhodnocovat nadefinované prvky infrastruktury, jejich provoz, zátěž, výkon a další parametry. Mezi sledované součásti patří hardwarová infrastruktura, operační systémy, databázové systémy, podnikové aplikace (jako např. ERP, CRM BI, IDM apod.). Service Desk je primárním centrálním bodem pro kontakt zákazníkem, který má objednanou servisní podporu. Jsou zde zaznamenávány a spravovány veškeré incidenty, změnové požadavky a problémy. Z pohledu zákazníka jde o kontaktní místo, kde může hlásit požadavky a kde mu budou poskytnuty přesné informace relevantní nahlášeným požadavkům.

Lokální & cloud služby

Naše řešení jsme schopni dodávat jak v rámci jeho instalace přímo na infrastruktuře zákazníka, tak formou hostingu na pronajaté infrastruktuře v hostingovém centru, nebo jako řešení u některého poskytovatele cloudových služeb typu Google Cloud, Microsoft Azure nebo Amazon Web Services.

Poskytnutí řešení formou služby

Zákazníkovi dodáme řešení takovým způsobem, že sám nemusí k provozu služby pořizovat žádný hardware ani jinou infrastrukturu a nepotřebuje žádný personál, který bude systém implementovat a dále spravovat. Řešení dodané formou služby je provozováno buď v rámci hostingového centra nebo cloudu na pronajaté infrastruktuře, kterou spravuje dodavatel řešení.

Reference

Česká národní banka

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Úspěšně jsme realizovali projekt na vytvoření enterprise architektury SÚKL (včetně oblasti ePreskripce) za použití standardů TOGAF a ArchiMate. Zároveň jsme se podíleli na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta MV ČR pro systém eRecept s popsáním architektury systému a při využití sdílených služeb eGovernmentu.

Modrá pyramida

Moravskoslezský kraj

Naším úkolem bylo vytvořit prostředek, který by kraji pomohl integrovat se na Jednotný identitní prostor veřejné správy (JIP) a základní registry. Kraj díky tomu mohl začít sdílet své ICT služby a komunikovat se svými příspěvkovými organizacemi.

Czech Point

Czech POINT

Navrhli jsme řadu agend a služeb. V rámci projektu jsme realizovali unikátní systém správy uživatelů známý pod názvem JIP/KAAS – Jednotný Identitní Prostor/Katalog Autentizačních a Autorizačních Služeb. Díky jednoznačné autentizaci a autorizaci každého uživatele jsme dosáhli nepopiratelné odpovědnosti uživatele. Projekt Czech POINT funguje bezproblémově již mnoho let!

Datové schrány

Datové schránky

Pro státem garantovanou elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky jsme navrhli unikátní systém, zaručující vysoký stupeň bezpečnosti uživatelů i přenášených dat.

Kontaktujte nás

Jsme specialisté na IT procesy, digitalizaci, ochranu dat a zabezpečené přístupy